Formacja Grup Modlitwy

Grupy Modlitwy Ojca Pio

Konspekt ogólny spotkania formacyjnego

 Rozpoczęcie

Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

 Modlitwa słowem Bożym Pomocą w modlitwie i dzieleniu się słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst znajduje się w Internecie na stronie Grup Modlitwy: www.gmop.pl. Tekst medytacji można wskazać lub przygotować i rozdać człon-kom grupy przed spotkaniem do osobistego rozważenia.Każdy z uczestników ma przed sobą księgę Pisma Świętego. Wybrana osoba odczytuje wyznaczony fragment. Można go przeczytać w całości kilkakrotnie, by lepiej za-padł w pamięć.Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze raz powtórzyć wybrane zdanie lub frazę z odczytanej perykopy, które szczególnie go poruszyły. W ten sposób słowo Boże poprzez osobiste zaangażowanie uczestników rozbrzmiewa ponownie, urywanymi zdaniami, przenikając do serc.Do czytanych zdań można dołączać też krótkie wezwania, uwielbienia, prośby, przeproszenia, spontanicznie rodzące się ze słuchania słowa Bożego.Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę i przechodzi do kolejnego punktu spotkania.

 Katecheza

Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które już dotykają tematu spotkania, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli on uzna, że w Grupie są odpowiednie osoby, które mogłyby go w tej mierze zastąpić, może wcześniej powierzyć im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania miejsca w Kościele. Wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi takie osoby i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. W przygotowaniu katechezy można wykorzystać zaproponowany na dany miesiąc tekst rozważań zamieszczony w internecie. Gdy na spotkaniu kapłan jest nieobecny, animator odczytuje przygotowaną na dany miesiąc katechezę.

 Dzielenie

Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom Grupy, łączy treści poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się w Grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem. Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt liczna. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na podgrupy i wyborze prowadzących dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i za-kończenie tej części spotkania w małej grupie, stawianie pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał możność zabrania głosu. Pytania pomocnicze są zamieszczone na końcu każdej katechezy. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z małych grup. Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Zakończenie

Po zakończonym dzieleniu Grupa znowu spotyka się w całości. Można przekazać niezbędne ogłoszenia i dopełnić spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Grupy, oraz błogosławieństwem kapłana.Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by Grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z poniższej pro-pozycji.Katechezy, pytania do dzielenia w grupie i medytacje biblijne na każdy miesiąc są umieszczane na stronie internetowej Grup Modlitwy